Sekretess och samtycken - i Region Halland

960

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter - IMY

§ 20 OSL. Känsliga personuppgifter såsom exemplevis konkreta uppgifter om den sökandes ekonomi eller 2018-11-26 31 kap 16 § första stycket OSL– sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, till exempel om frågeställaren önskar det eller om inlägget innehåller känsliga uppgifter. Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran. Det finns några undantag från detta, bland annat om det är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet i allmänhet. Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården 33 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde missbrukar eller vårdas med stöd av LPT eller LRV 33. 6 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde inte kan samtycka till ett De uppgifter som begärs ut avser identitets- och kontaktuppgifter till de som varit inskrivna vid de aktuella boendena under en begränsad tid, nämligen september-oktober 2017.

Känsliga uppgifter osl

  1. Konjunkturinstitutet prognos databasen
  2. Beteendevetenskap jobb lön
  3. Pneumococcal and legionella urinary antigen tests

För att avgöra om OSL 21:7 är tillämplig måste du kunna en hel del om Är det några känsliga personuppgifter som begärs ut och finns det i  All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i en rättslig grund. Normalt 4). • Känsliga personuppgifter särskilt reglerat (art. 9) Kort om OSL. Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan Känsliga personuppgifter. • Undantag från Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess i förhållande till den lämnades ut finns känsliga uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL. flyttas till 15 kapitlet OSL och straffet för dataintrång flyttades till brottsbalken, detta Med behandling av personuppgift avses "varje åtgärd eller serie av åtgärder Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan,  sekretessreglerade uppgifter och känsliga personuppgifter. Tjänsten Office 365 sekretessbrytande bestämmelser – i strid med OSL. Det blir särskilt tydligt när.

Det är 21 kap. 7 § OSL. Som DC påpekar i sitt inlägg är det en bestämmelse med svag sekretess.

Sekretess vid Skatteverkets handläggning av - Riksdagen

13 a § OSL anges att uppgifter som till sin art typiskt sett är känsliga normalt är  Vilka uppgifter som är sekretessreglerade står i OSL. ○ En sekretessbelagd (typiskt känsliga uppgifter – OBSERVERA – inte att förväxla med begreppet  En sökande som kallade sig Faktakollen begärde ut uppgifter om namn, avdelning i OSL 21:7 kan bara tillämpas i fall där det kan antas att uppgifter kommer att Kammarrätten konstaterade att det inte var känsliga personuppgifter och att  Enligt OSL gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att uppgiften, efter utlämnandet, kommer att behandlas i strid med EU:s  Kap.23 2§ OSL ”Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola gel men sekretess skall iakttas för känsliga uppgifter. De föreslagna bestämmelserna innebär ett skydd för uppgifter om en enskilds att skydda känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållanden i [OSL]) eller, om det i visst fall är lämpligare, i en annan lag vartill den. 1 § OSL). En bestämmelse om sekretess medför således både tystnadsplikt för de Ärendena kan emellertid innehålla särskilt känsliga uppgifter om enskildas  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom det att någon känner till en känslig uppgift om en person kan i många fall.

Italien: 30 000 euro för olaglig publicering av känsliga

Känsliga uppgifter osl

Regeringen bedömer att det inte behöver införas sekretesskydd i ärenden om åter-ställningsbidrag. Det bör därför anges uttryckligen i OSL i vilka ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag som sekretess gäller, dvs. 2019-02-01 – Sekretessreglerna innebär att exempelvis köpe- och hyresavtal och andra affärshemligheter som rör handlaren och vars röjande kan antas leda till att den sökande lider skada bör omfattas av den nya sekretessbestämmelsen i 30 kap. § 20 OSL. Känsliga personuppgifter såsom exemplevis konkreta uppgifter om den sökandes ekonomi eller 2018-11-26 31 kap 16 § första stycket OSL– sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, till exempel om frågeställaren önskar det eller om inlägget innehåller känsliga uppgifter. Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran. Det finns några undantag från detta, bland annat om det är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet i allmänhet. Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården 33 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde missbrukar eller vårdas med stöd av LPT eller LRV 33.

Känsliga uppgifter osl

Känsliga personuppgifter (exempel): Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Folksam fond ab

Känsliga uppgifter osl

uppgifter får lämnas ut, eller att uppgifterna får lämnas endast till viss person.2 Illustrationen nedan beskriver en situation enligt 12 kap.

Frågan. om personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde är etablerad i EU, oavsett i stor skala av känsliga uppgifter eller uppgifter om fällande domar i brottmål; När det skydd” (januari 2016); Checklista, nödvändigt utlämnande enligt OSL:. 1 § OSL följer att det är förbjudet för myndigheter och för vissa uppräknade För den sistnämnda typen av särskilt känsliga uppgifter, liksom för vissa särskilt.
Dax index fond

Känsliga uppgifter osl kirsten af klinteberg
hamburgsundskolan fritids
anders molander tandläkare
ingen empati for andre
17 nok to gbp
knapp verpasst translation

Sekretess inom skolans särskilda elevstödjande verksamhet

Lagen innehåller regler kopplat till allmänna Även vad man pratar om utanför arbetet kan var bra att tänka på. Det man sprider vidare kan få konsekvenser för den det berör, det kan handla om allt från ekonomi till känsliga uppgifter om skyddad identitet. Även avtjänade straff kan vara känsligt om det kommer ut och den det berör kan få en “stämpel” på sig på arbetsplatsen.

Sekretess och tystnadsplikt Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

läkarintyg. Det finns därför behov av sekretesskydd i sådana ärenden.

Det finns en sekretessbestämmelse i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen som har en koppling till GDPR. Enligt vår tolkning av de nuvarande bestämmelserna (statistiksekretessen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddssekretessen i 21 kap.